فرم ارزیابی مدرسان و مجریان دوره های آموزشی

به منظور ارزیابی مدرسان و موسسات مجری آموزشی فرم های ارزیابی که از طریق لینک زیر قابل دسترسی هستند، در اختیار دستگاه های اجرایی، مدرسان و مجریان آموزشی قرار می گیرد.  

جهت ارزیابی مدرس لازم است تا دستگاه اجرایی فرم مربوطه را پس از برگزاری دوره و در انتهای دوره، در اختیار فراگیران قرار دهد تا با استفاده از آن به ارزشیابی مدرس بپردازند. رابط آموزشی دستگاه موظف می باشد، پس از بررسی نتایج ارزشیابی توسط فراگیران، میانگین نمره ارزشیابی مدرس مربوطه و همچنین نمره ارزشیابی مجری آموزشی را در منوی "گزارش دوره ها" و در قسمت "ارزیابی" وارد نماید. شایان ذکر است که وارد کردن نمره های ارزیابی در بخش مذکور جهت صدور گواهینامه های دوره الزامی می باشد و در غیر این­صورت امکان صدور گواهینامه وجود نخواهد داشت.

 

فرم ارزیابی مدرسان و مجریان آموزشی