عدم نیاز به مجوزهای کتبی برای تایید اعتبار موسسات مجری آموزشی و تعیین امتیاز موسسات بر اساس عملکرد

به اطلاع دستگاه های اجرایی می رسد، تمام موسسات و مجریان آموزشی اعم از مجریان آموزش حضوری یا آموزش الکترونیکی که نام آنها در سامانه اختصاصی هر دستگاه مشاهده می شود، دارای مجوز برگزاری دوره های فناوری اطلاعات مطابق بخشنامه"دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات"به شماره 145099 مورخ 20/11/1393می باشند و امتیاز هر یک از این موسسات بر اساس عملکرد و نظرات دستگاه های اجرایی به مرور در اطلاعات مرتبط با هر موسسه مجری آموزشی منعکس می شود.

لذا حضور نام موسسات مجری مجاز در سامانه به منزله داشتن مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای برگزاری دوره های آموزش فناوری اطلاعات بوده و نیاز به ارائه مجوز یا نامه کتبی به دستگاه ها برای تایید اعتبار موسسات مجری آموزشی نمی باشد.

همچنین به اطلاع می رسد انتخاب موسسات بر اساس صلاحدید و متناسب با شرایط هر دستگاه با در نظر گرفتن شرایط قانونی  توسط مسئولین مربوطه می تواند انجام شود و از نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیچ کدام از موسسات حاضر در سامانه دارای ارجحیت و امتیاز ویژه ای نسبت به یکدیگر نمی باشند.